Aanmelding nieuwe kleuters

Vanaf de leeftijd van vier jaar kunnen kinderen uit onze achterban (zie toelatingsbeleid, hoofdstuk 7.1 van de schoolgids) op onze school worden toegelaten. In januari kunnen kinderen aangemeld worden die vóór 1 augustusvan het volgende cursusjaar vier jaar hopen te worden.
 
Elk jaar houden we eind januari een aanmeldings-/voorlichtingsavond. Als u voor het eerst uw kind aanmeldt op onze school, bent u hier van harte welkom. De aanmeldingsavond is meestal op de laatste maandag of dinsdag van januari. De exacte datum van de eerstvolgende avond kunt u vinden in de jaarplanning van de schoolgids.
 
Tijdens deze voorlichting krijgt u de gelegenheid kennis te nemen van ons onderwijs, het gebouw en de organisatie. Er zijn op deze avond enkele leerkrachten aanwezig om informatie aan u door te geven en eventuele vragen te beantwoorden. Inschrijfformulieren zijn op deze avond beschikbaar. Tevens ontvangt u informatie over het lidmaatschap van de schoolvereniging. Het aanmeldformulieren is ook beschikbaar via de website.
 
Wanneer u al schoolgaande kinderen hebt, kunt u in januari eveneens uw kind aanmelden. Het aanmeldformulier vindt u op deze website. U kunt ook een exemplaar ophalen bij de directiekamer. We stellen het op prijs wanneer u het formulier uiterlijk in de vierde week van januari inlevert bij de secretaresse.
 
Meer informatie over de eerste schooldag van nieuwe kleuters en de wenmiddag kunt u vinden in paragraaf 9.1.2 van de schoolgids.
 
Aanmelding door verhuizing of om andere redenen
Het komt ook regelmatig voor dat kinderen door verhuizing of om andere redenen tussentijds op onze school instromen. U kunt bij de secretaresse aanmeldformulieren en/of een schoolgids opvragen. Ook zijn de formulieren te downloaden (zie onder). Met de directeur kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. U bent van harte welkom met uw zoon(s)/ dochter(s). Nieuwe leerlingen kunnen dan of enige tijd voor de eerste schooldag op de Rehobôthschool kennismaken met de school en de leerkracht bij wie ze in de klas komen.
 
Inschrijfformulieren downloaden: zie het menu hiernaast. 
  • Begeleidende brief
  •     1. Ouderverklaring onderschrijven grondslag: Alleen nodig bij het oudste kind van het gezin.
  •     2. Aanmeldformulier
  •     2.1 Bijlage Privacyvoorkeuren
  •     2.2 Bijlage Medisch en medisch handelen
  •     2.3 Oudervragenlijst start schoolloopbaan
  •     3. Statuten en reglement schoolvereniging
  • Folder ROV
De documenten 1 t/m 3 en de strook van de begeleidende brief kunt u opsturen naar de secretaresse (admin@rehobothbarendrecht.nl of Dorpsstraat 184, 2992 AB Barendrecht).