Verlofformulier voor meer dan 10 schooldagen

Aanvraag verlof voor extra verlof voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar
als bedoeld in artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969.

Een verzoek om extra verlof in het geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14 lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend (de directeur zendt het verzoek door aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente). Voor meer informatie over leerplicht en verlof verwijzen wij u naar de informatiefolder van gemeente Barendrecht.

Verlof indien:
de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

 
* Verplichte velden